Misja Szkoły i Model Absolwenta

Szkoła opracowała Misję Szkoły i Model Absolwenta. Stanowią one integralną cześć oferty edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów Szkoły.

Misja Szkoły We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo - wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów), a także ich dalszy los. Pracujemy z młodzieżą w oparciu o nowoczesne programy kształcenia ogólnego i stosujemy efektywne technologie nauczania, a także kształcenia. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych. Ściśle współdziałamy z rodzicami ,którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza wychowawców oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju. Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz wszystkich, bezpośrednich „klientów” Szkoły.

Okresowo przeprowadzamy wewnętrzne badanie, diagnozowanie i ocenianie jakości pracy Szkoły, a wyniki ewaluacji skutków działań statutowych i pozastatutowych wykorzystujemy do stałego doskonalenia działalności Szkoły we wszystkich obszarach jej funkcjonowania.

Model Absolwenta Absolwent Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Staszica w Chełmnie, na miarę swojego wieku jest: odpowiedzialny, obowiązkowy, solidny, co oznacza, że: zna swoje obowiązki wobec szkoły wypływające z niniejszego statutu, dostrzega wartości rodziny w życiu osobistym człowieka, zna swoje prawa w szkole i potrafi w sposób kulturalny upomnieć się o ich przestrzeganie, rozumie znaczenie dbania o wzajemny szacunek w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej i pozaszkolnej, umie podejmować decyzje dotyczące grupy, potrafi wyrazić własną opinię w różnych sprawach, zaprezentować ją, respektując przy tym odmienne zdanie innych, jest otwarty na wyrażanie własnych uczuć, zachowuje się asertywnie, nabył umiejętności dbania o własny wygląd, higienę osobistą, zna zasady zdrowego stylu życia i stara się ich przestrzegać, jest wolny od używek, potrafi dostrzec zagrożenia cywilizacyjne, uczestniczy we wspólnych działaniach podejmowanych na terenie klasy i szkoły, samodzielny, zaradny, otwarty, co oznacza, że: nabył umiejętności organizowania własnej pracy, wypoczynku i czasu wolnego przez planowanie, wie, gdzie i jak, może rozwijać swoje zainteresowania, potrafi korzystać z różnych źródeł, poszerzając swoją wiedzę i zainteresowania, proponuje własne pomysły na rozwiązanie napotkanych problemów, jest konsekwentny w dążeniu do realizacji własnych zamierzeń, uczciwy, prawdomówny, co oznacza , że: potrafi przyznać się do złego i nieuczciwego zachowania, gotów jest ponieść tego konsekwencje, stara się zasłużyć na zaufanie innych, wybierając drogę szczerych i uczciwych zachowań, kulturalny, taktowny, szanujący innych, co oznacza, że: rozumie potrzebę troski o bezpieczeństwo własne i innych, wie, że należy okazywać życzliwość innym, pomagać słabszym, młodszym i opiekować się ludźmi potrzebującymi pomocy, nie jest obojętny wobec potrzeb osób niepełnosprawnych, dobrze zna normy zachowania, jakie obowiązują w środowisku szkolnym i domowym, stosuje się do nich, potrafi dostrzec swoje zalety, eksponuje własną osobę i zdanie, w sposób taktowny, umie akceptować i szanować siebie i innych, używa języka uprzejmego i oddającego szacunek innym, krytyczny wobec siebie i innych, co oznacza, że: potrafi dostrzec różnice między fikcją, a rzeczywistością w przekazach medialnych, wie, że należy świadomie wybierać programy telewizyjne, filmy, gry komputerowe, z dystansem podchodzi do informacji płynących ze świata zewnętrznego, a zwłaszcza ze środków masowego przekazu i poddaje je krytycznej analizie, zna swoje słabe strony i próbuje je pokonać.