Składka na Radę Rodziców wynosi w roku szkolnym 2021/2022 40,00 złotych niezależnie od ilości dzieci uczących się w szkole. W tytule przelewu konieczne jest wpisanie imienia, nazwiska i klasy dziecka (w przypadku kilkorga dzieci które są uczniami naszej szkoły trzeba wpisać w tytule przelewu wszystkie dzieci)

Dane do przelewu

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 

nr konta 

38 9484 1163 3726 0753 0878 0001

 

 
 

Regulamin 

Rady Rodziców 

Szkole Podstawowej 

nr 2 w Chełmnie

 • 1

 1. Regulamin Rady Rodziców określa strukturę wewnętrzną, tryb pracy, tryb przeprowadzania wyborów do rady oraz zasady gromadzenia i gospodarowania funduszami.
 2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o : 
 1. szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 2 
 2. rodzicach - należy przez to rozumieć ogół rodziców i opiekunów prawnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 
 3. dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2
 4. statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 2

 • 2

 1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców i opiekunów uczniów Szkoły Podstawowej nr 2

 1. Rada Oddziałowa  stanowi reprezentację rodziców i opiekunów prawnych uczniów danego oddziału.
 2. Rada rodziców jest społecznym, samorządnym organem szkoły, współdziałającym z dyrektorem, radą pedagogiczną, samorządem Uczniowskim, organem prowadzącym szkołę oraz organem sprawującym nadzór pedagogiczny w realizacji misji i zadań szkoły.
 • 3

 1. Zasadniczym celem działania Rady Rodziców jest reprezentowanie interesów rodziców poprzez podejmowanie działań wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, statutu oraz niniejszego regulaminu.

        2. Rada Rodziców realizuje cele i zadania poprzez:

     a.  pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz   rozwoju szkoły i jej uczniów ; 

     b.  zapewnienie rodzicom wpływu na działalność szkoły poprzez wyrażanie i  przekazywanie dyrektorowi i innym organom szkoły, organowi prowadzącemu i   organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowisk w sprawach związanych z działalnością szkoły; 

    c. formułowanie opinii i wniosków w sprawach przewidzianych przepisami powszechnie obowiązujących oraz statutem; 

    d. gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły; 

    e. finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej szkoły;

    f. wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego;

    g. wspieranie organizacji społecznych współpracujących ze szkołą. • 4

 1. Kompetencje Rady rodziców określa ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jedn.:Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)/ ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz inne ustawy, akty wykonawcze i statut.
 2. Do kompetencji Rady Rodziców należy : 
 1. występowanie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą;
 2. uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo - profilaktycznego;
 3. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania
 4. opiniowanie materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym;
 5. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora;
 6. opiniowanie możliwości i podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację 
 7. udział w określaniu wzoru jednolitego stroju noszonego przez uczniów;
 8. wybór przedstawicieli do komisji oraz innych ciał, w których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów szkoły;
 9. występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli i dyrektora;
 10. uchwalenie coroczne preliminarza dochodów i wydatków Rady Rodziców 
 11. zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Rady Rodziców po jego zbadaniu przez Komisję Rewizyjną i przedstawieniu przez nią opinii;

      12. wykonywanie innych uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz w statucie.

 • 5
 1. Rada oddziałowa jest wewnętrznym organem wybieranym przez rodziców uczniów poszczególnych oddziałów szkolnych, zgodnie z procedurą określoną w § 6
 2. W skład Rady Oddziałowej wchodzi od 3 do 5 osób, w tym;
 1. przewodniczący
 2. sekretarz
 3. skarbnik

      3.   Rada Oddziałowa reprezentuje ogół rodziców uczniów danego oddziału szkolnego wobec dyrektora i innych organów szkoły.

 • 6
 1. Członkowie rady oddziałowej wybierani są na roczną kadencję przez zebranie rodziców uczniów każdego oddziału w głosowaniu tajnym. Rada Oddziałowa wybiera w głosowaniu jawnym ze swego grona przedstawiciela do Rady Rodziców. Dany rodzic może być członkiem Rady Rodziców lub Rady Oddziałowej dowolną liczbę kadencji.
 2. Wybory do Rad Oddziałowych przeprowadza się w pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym.
 3. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 4. Zebranie rodziców uczniów danego oddziału, w którym przeprowadza się wybory, prowadzi jeden z rodziców wybrany na przewodniczącego zebrania w głosowaniu jawnym.
 5. Dla przeprowadzenia wyborów Rady Oddziałowej zebranie rodziców uczniów danego oddziału wybiera w głosowaniu jawnym komisję skrutacyjną składającą się z trzech osób . Rodzic wybrany do komisji skrutacyjnej nie może kandydować do Rady Oddziałowej.
 6. W celu przeprowadzenia głosowania tajnego komisja skrutacyjna sporządza karty do głosowania, rozdaje rodzicom obecnym na zebraniu i uprawnionym do głosowania, a następnie zbiera je.
 7. Wyboru dokonuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów, których mają prawo zgłaszać rodzice uprawnieni do głosowania. Zgłoszenie jest skuteczne , jeśli osoba zgłoszona wyrazi zgodę na kandydowanie.
 8. Wybór następuje większością głosów. Głos jest nieważny, jeśli na karcie do głosowania głosujący wskazał więcej, niż jednego kandydata. Wskazania kandydata dokonuje się poprzez postawienie znaku X obok nazwiska kandydata.
 9. W przypadku, gdy dwóch, lub więcej kandydatów uzyskało tę samą liczbę głosów, przeprowadza się głosowanie ponownie na tych kandydatów.
 10. Mandat członka Rady Rodziców lub Rady Oddziałowej wygasa w przypadku;
 1. śmierci;
 2. skreślenia dziecka członka Rady Rodziców lub Rady Oddziałowej z listy uczniów szkoły;
 3. złożenia rezygnacji 

      11. Odwołanie członka Rady Oddziałowej może nastąpić w czasie każdego zebrania rodziców uczniów oddziału na pisemny wniosek ¼  liczby rodziców uczniów oddziału zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej połowy rodziców uprawnionych do głosowania .Odwołanie członka Rady Oddziałowej, który jest przedstawicielem  Rady Rodziców, powoduje konieczność wyboru nowego przedstawiciela 

      12.  w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Rodziców lub Rady Oddziałowej przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie określonym w punktach poprzedzających

      13.  w sprawach nieuregulowanych w niniejszym  regulaminie związanych z wyborami decyduje zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

 • 7
 1. Rada Rodziców wybiera do swojego grona prezydium, w skład, którego wchodzą:
 1. przewodniczący
 2. wiceprzewodniczący
 3. sekretarz 
 4. skarbnik 

      2.   Wybory prezydium odbywają się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów

      3.   Do zadań prezydium Rady Rodziców należy:

 1. bieżące kierowanie pracami Rady Rodziców w okresie między posiedzeniami planarnymi;
 2. wykonywanie uchwał Rady Rodziców
 3. realizacja preliminarza Rady Rodziców
 4. koordynowanie prac rad oddziałowych
 5. reprezentowanie Rady Rodziców

      4.   Pracami Rady Rodziców i prezydium rady kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności, wiceprzewodniczący .

      5.   Zadaniem sekretarza jest prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców 

      6.   Zadaniem skarbnika jest;

 1. prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków Rady Rodziców
 2. prowadzenie całokształtu działalności finansowo gospodarczej Rady;
 3. koordynowanie prac skarbników rad oddziałowych 
 4. akceptowanie i zatwierdzenie do realizacji dokumentów finansowych przedkładanych Radzie Rodziców

      7.   Poszczególni członkowie prezydium, jak też całe prezydium boże być odwołane w każdym czasie przez Radę Rodziców większością bezwzględna na wniosek co najmniej ¼ członków Rady Rodziców

 • 8
 1. Rada Rodziców wybiera ze swego grona trzyosobową  Komisję Rewizyjną, która sprawuje kontrolę nad działalnością prezydium.
 2. Wybory Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego który kieruje pracami komisji. 
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej prezydium Rady Rodziców 
 2. przedstawienie Radzie Rodziców informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonej kontroli
 3. opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady rodziców
 4. wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Rodziców

5. Poszczególni członkowie komisji rewizyjnej jak też cała komisja może być odwołana w każdym czasie przez Radę Rodziców większością bez względu na wniosek co najmniej ¼ członków Rady Rodziców

 • 9
 1. Posiedzenie plenarne Rady Rodziców odbywają się przynajmniej 2 razy w roku szkolnym, z tym że pierwsze posiedzenie w danym roku szkolnym odbywa się nie później niż 30 września każdego roku. Pierwsze posiedzenie zwołuje dotychczasowy przewodniczący 
 2. O terminie, miejscu i proponowanym porządku posiedzenia zawiadamia się członków Rady Rodziców co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
 3. W uzasadnionych przypadkach może być zwołane posiedzenie nadzwyczajne po zawiadomieniu członków Rady Rodziców najpóźniej 1 dzień przed terminem zebrania
 4. Posiedzenia Rady Rodziców zwołuje sekretarz na wniosek Przewodniczącego , Prezydium Rady Rodziców , Komisji Rewizyjnej, Dyrektora.
 5. Posiedzenie Rady Rodziców odbywa się bez względu na liczbę obecnych .
 6. Do posiedzeń prezydium Rady Rodziców , rad oddziałowych oraz Komisji Rewizyjnej  stosuje się odpowiednio przepisy ustępów od 2 do 5
 7. Uchwały Rady Rodziców , Prezydium Rady Rodziców, Komisji Rewizyjnej oraz rad oddziałowych podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków .
 8. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego
 • 10
 1. Rady Rodziców , Prezydium Rady Rodziców, Komisja Rewizyjna i Rady oddziałowe dokumentują przebieg swych posiedzeń i podejmowanych podczas nich czynności w formie protokołów.
 2. Protokoły oraz Uchwały podpisują przewodniczący i sekretarz
 3. Rada Rodziców raz w roku składa ogółowi rodziców uczniów szkoły pisemne sprawozdanie ze swojej działalności wraz z informacją o wynikach działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej
 4. Dokumentacja z pracy Rady Rodziców i organów wewnętrznych przechowywana jest w sekretariacie szkoły

Rozdział 4

Zasady gromadzenia i gospodarowania funduszami Rady Rodziców

 • 11
 1. Źródłami funduszy Rady Rodziców są:
 1. dobrowolne składki rodziców uczniów szkoły
 2. darowizny od innych osób fizycznych oraz osób prawnych
 3. dochody z innych źródeł

     2.  Wysokość składki rocznej w każdym roku szkolnym ustala Rada Rodziców w Uchwale. Uchwała w sprawie składek może przewidywać zwolnienie z opłacania składek, jak również możliwość jej opłacania w ratach.

   3. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę niż ustalona w uchwale.

   4. Składki oraz pozostałe środki pieniężne przechowywane są na rachunku bankowym.


 • 12
 1. Fundusze o których mowa w paragrafie 11 ust. 1, mogą być wydatkowane na :
 1. wspieranie celów statutowych szkoły
 2. udzielanie szkole pomocy materialnej
 3. dofinansowanie konkursów i imprez szkolnych
 4. nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, laureatów konkursów szkolnych i imprez sportowych
 5. poprawę bazy materialnej szkoły
 6. dofinansowanie wycieczek szkolnych
 7. finansowanie własnych projektów i działalności Rady Rodziców i jej organów
 8. udzielanie pomocy finansowej uczniom w sytuacjach losowych
 9. inne cele realizowane uchwałą Rady Rodziców 

2. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszy Rady Rodziców mogą składać:

 1. dyrektor
 2. rady oddziałowe
 3. samorząd uczniowski

 • 13

 1. Podstawą działalności finansowej Rady Rodziców jest roczny preliminarz
 2. W działalności finansowej Rady Rodziców kieruje się zasadami celowego i oszczędnego gospodarowania środkami

Rozdział 5

Przepisy końcowe

 • 14

Zmiana regulaminu następuje w takim samym trybie , jak został uchwalony

 • 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 17.09.2020 r.