STATUT`

Szkoły Podstawowej nr 2

im. Stanisława Staszica w Chełmnie

Chełmno, 31 sierpnia 2021 r.


SPIS TREŚCI

Podstawa prawna ........................................................................................ s. 3
1. Postanowienia ogólne .................................................................................. s. 4
2. Cele i zadania Szkoły ................................................................................. s. 5
3. Organy Szkoły i ich kompetencje .................................................................. s. 9
3.1 Dyrektor Szkoły ................................................................................... s. 10
3.2 Rada Pedagogiczna .............................................................................. s. 12
3.3 Samorząd Uczniowski ............................................................................ s. 14
3.4 Rada Rodziców ................................................................................... s. 15
3.5 Współpraca organów Szkoły ................................................................... s. 16
4. Organizacja Szkoły ................................................................................. s. 16
5. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły ............................................................ s. 23
6. Organizacja i formy współdziałania Szkoły z rodzicami ............................................. s. 29
7. Uczniowie – uprawnienia i obowiązki ............................................................ s. 30
8. Szczegółowe warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego .............................. s. 36
8.1 Wymagania edukacyjne – ocenianie osiągnięć uczniów, informowanie o postępach .. s. 38
8.2 Ocena zachowania w klasach I-III ............................................................. s. 41
8.3 Ocena zachowania w klasach IV-VIII ......................................................... s. 42
8.4 Klasyfikacja śródroczna i roczna ............................................................... s. 46
8.5 Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana
rocznej oceny z zajęć edukacyjnych ............................................................ s. 47
8.6 Promocja, egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe .......................................... s. 48
8.7 Zasady oceniania pracy zdalnej uczniów ..................................................... s. 50
9. Postanowienia końcowe ................................................................................ s. 50
9.1 Ceremoniał szkolny ............................................................................... s. 51
9.2. Ewaluacja Statutu ................................................................................ s. 52

 

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. 2016 r., poz. 1943 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
4. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zm.).
5. Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii
w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 ze zm.).
6. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.).
7. Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli
z dnia 17 marca 2017 roku (Dz. U. z 2017 r., poz. 649).
8. Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1).
9. Rozporządzenie MEN dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania
i opieki dla dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
społecznym (Dz. U. z 2017 r., 1578).
10. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1591).
11. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń
na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1569).
12. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia
ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu
albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2017 r., poz. 1546).
13. Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków i sposobu wykonywania
przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości
narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych
i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1627).
14. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1646).
15. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów
tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1646).
16. Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio
z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych
oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1601).


ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne
§ 1

1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmnie jest publiczną szkołą podstawową.
2. Siedzibą szkoły są budynki: przy ul. 22 Stycznia 4 oraz przy ul. Szkolnej 6, 86-200 Chełmno,
sekretariat szkolny znajduje się w budynku przy ul. Szkolnej 6.
3. Szkoła nosi numer 2.
4. Szkoła nosi imię Stanisława Staszica.
5. Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Staszica w Chełmnie
i jest używana w pełnym brzmieniu.
6. Szkołę prowadzi Gmina Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno.
7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Kujawsko-Pomorski Kurator
Oświaty w Bydgoszczy.

§ 2
1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat.
2. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego
i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

§ 3

1. Szkoła jest jednostką budżetową.
2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

§ 4

1. Ilekroć w statucie jest mowa o:
1) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 2 im. Stanisława Staszica
w Chełmnie,
2) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława
Staszica w Chełmnie,
3) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły,
4) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby
(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
5) organie prowadzącym szkołę – należy przez to rozumieć Gminę Miasta Chełmna.


ROZDZIAŁ 2
Cele i zadania Szkoły
§ 5

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, które uwzględnione są
w zestawie programów nauczania oraz w programie wychowawczo-profilaktycznym.

§ 6
1. Działalność edukacyjna Szkoły jest określona przez:
1) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność Szkoły w aspekcie
dydaktycznym,
2) program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:
a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,
b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych
uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów
występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli
i rodziców.
2. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły mają obowiązek realizować program
wychowawczo-profilaktyczny; treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć
edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.
3. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych:
1) pierwszy etap edukacyjny – klasy I-III szkoły podstawowej,
2) drugi etap edukacyjny – klasy IV-VIII szkoły podstawowej.
4. Szkoła realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w celu
wzbogacenia oferty edukacyjnej.

§ 7

1. Celem kształcenia w Szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój
biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, a zadaniami są:
1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności,
altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania
i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia
(rodzina, przyjaciele),
2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej
i etnicznej,
3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności
innych osób,
4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość,

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania
i wnioskowania,
6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności,
7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,
8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności,
które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat,
9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej
edukacji,
10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie
i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej,
11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu
społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość,
12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności
przygotowania własnego warsztatu pracy,
13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.
2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ust. 1 poprzez:
1) prowadzenie dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie
dalszego kształcenia,
2) rozwijanie poznawczych możliwości uczniów tak, aby mogli oni przechodzić
od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata,
3) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację
świadomą, przygotowując do podejmowania zadań wymagających systematycznego
i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego,
4) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia,
5) rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego
otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego,
6) umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągania trudnych,
ale wartościowych celów,
7) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka,
8) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej,
9) kształtowanie zainteresowań własnym miastem i regionem, lokalnymi tradycjami
i obyczajami oraz zagrożeniami dla miasta i regionu,
10) kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych,
11) zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,
12) kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia,

13) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność fizyczną
i właściwą postawę ciała,
14) promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej, zdrowego
żywienia i higieny pracy umysłowej,
15) poznanie szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków czy innych
środków psychoaktywnych) i zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy,
16) opiekę nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych wychowawczo,
17) poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności,
18) rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi oraz kształtowanie do nich
właściwego stosunku,
19) rozwijanie umiejętności asertywnych,
20) tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności, demokracji,
tolerancji, sprawiedliwości i wolności,
21) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
22) uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących
w relacjach międzyludzkich,
23) ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców życia
rodzinnego,
24) kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w życiu
szkolnym i prywatnym,
25) integrację uczniów niepełnosprawnych,
26) kształtowanie świadomości ekologicznej,
27) wspieranie uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej
edukacji.1

§ 8

Realizacja celów i zadań Szkoły odbywa się także z uwzględnieniem optymalnych
warunków rozwoju ucznia poprzez następujące działania:
1) integrację wiedzy nauczanej w procesie kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie
edukacyjnym,
2) oddziaływanie wychowawcze określone w celach i zadaniach Szkoły,
3) prowadzenie lekcji religii/etyki w Szkole,
4) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
zajęć gimnastyki korekcyjnej, zajęć specjalistycznych,

 

5) pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni
psychologiczno-pedagogicznej,
6) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Chełmnie, Sądem Rodzinnym
w Chełmnie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chełmnie i innymi organizacjami
i stowarzyszeniami wspierającymi Szkołę.
§ 9

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i chroni ich zdrowie od chwili wejścia ucznia
do Szkoły do momentu jej opuszczenia poprzez:
1) zapewnienie uczniom przebywającym w Szkole opieki nauczycieli oraz innych
pracowników Szkoły,
2) organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich (zasady
i organizację dyżurów określa regulamin dyżurów),
3) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach,
4) przeznaczenie oddzielnych budynków dla dzieci w różnym wieku dla oddziałów
I-V oraz VI-VIII,
5) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed zajęciami
oraz po zajęciach lekcyjnych,
6) szkolenie pracowników Szkoły w zakresie bhp,
7) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu
uczniów, rodzaju pracy oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych,
8) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne
prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej,
9) zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłku obiadowego w stołówce szkolnej,
10) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu szkolnego
w stanie pełnej sprawności i stałej czystości,
11) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów,
12) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia,
13) natychmiastową reakcję nauczycieli na wszelkie dostrzeżone sytuacje
lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,
14) zwracanie szczególnej uwagi przez pracowników obsługi Szkoły na osoby postronne
wchodzące na teren Szkoły w celu uzyskania informacji o celu pobytu; w razie potrzeby
pracownik zawiadamia o tym fakcie Dyrektora Szkoły lub kieruje interesanta
do gabinetu Dyrektora – osoba postronna otrzymuje wówczas szkolną wizytówkę,
15) niezwłoczne zawiadomienie Dyrektora Szkoły przez nauczyciela lub innego

pracownika Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach stanowiących zagrożenie
dla zdrowia lub życia uczniów oraz noszących znamiona przestępstwa.
2. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych poza jej terenem
poprzez przydzielenie jednego opiekuna (osoby pełnoletniej):
1) na 25 uczniów – jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta z publicznych
środków lokomocji,
2) na 15 uczniów – jeżeli wycieczka korzysta z publicznych środków lokomocji
lub udaje się poza miasto,
3) na 10 uczniów – w czasie turystyki kwalifikowanej.
3. Szkoła zgłasza Policji autokary wycieczkowe w celu dokonania kontroli technicznej
przed wyjazdem na wycieczkę.
4. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające
przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju
poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego.
5. W celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i ochrony mienia Szkoła
wprowadza szczególny nadzór nad pomieszczeniami oraz na terenie Szkoły w postaci
środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazów – system monitoringu;
udostępnianie nagrań możliwe jest za zgodą Dyrektora Szkoły wyłącznie organom
i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa w zakresie prowadzonych
czynności prawnych, tj. pracownikom Szkoły, policji, sądowi, prokuraturze głównie w celu:
1) zdiagnozowania problemu i wdrożenia odpowiednich działań wychowawczych,
2) udzielenia właściwej pomocy osobie poszkodowanej na terenie Szkoły.
3) przeciwdziałania zarejestrowanej przez monitoring formie niedostosowania społecznego
ucznia lub innego zachowania dysfunkcyjnego.
ROZDZIAŁ 3
Organy Szkoły i ich kompetencje

§ 10

1. Organami Szkoły są:
1) Dyrektor Szkoły,
2) Rada Pedagogiczna (RP),
3) Samorząd Uczniowski (SU),
4) Rada Rodziców (RR).
2. Organem wyższego stopnia w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora Szkoły
w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego uczniów jest zgodnie z odrębnymi przepisami
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

 

11) przedstawianie Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym
ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego
oraz informacji o działalności Szkoły,
12) wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej
kompetencji stanowiących niezgodnych z przepisami prawa,
13) wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza Szkołą
oraz określenie warunków jego spełniania,
14) kontrolowanie obowiązku szkolnego dzieci mieszkających w obwodzie Szkoły,
15) dopuszczanie do użytku zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania,
podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,
16) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać
od początku następnego roku szkolnego,
17) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki,
18) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej, nauczania indywidualnego (NI),
19) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
20) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów
i nauczycielom,
21) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas i oddziałów
tygodniowego rozkładu zajęć,
22) realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
4. Do kompetencji Dyrektora wynikających z ustawy Karta Nauczyciela oraz z Kodeksu
pracy należy w szczególności:
1) kierowanie jako kierownik, zakładem pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami,
2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych
pracowników Szkoły,
3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych
nauczycielom i innym pracownikom Szkoły,
4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły,
5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły mających
status pracowników samorządowych,
6) sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w Szkole,
7) odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom Szkoły,

 

8) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,
9) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz w doskonaleniu
zawodowym,
10) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych
do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,
11) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych
przez Szkołę,
12) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli,
13) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto
postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,
14) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne
lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia
praw i dobra dziecka,
15) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie ustalonym
Ustawą o związkach zawodowych,
16) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych zgodnie z ustalonym
regulaminem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych stanowiącym odrębny
dokument,
17) współpraca z pielęgniarką sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi
i młodzieżą; Dyrektor udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia w celu
właściwej realizacji opieki.
5. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą
Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
6. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją
procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w Szkole.
7. Zarządzenia Dyrektora podlegają ogłoszeniu w księdze zarządzeń oraz na dysku Szkoły.
3.2 Rada Pedagogiczna

§ 12

1. Radę Pedagogiczną tworzy Dyrektor i wszyscy zatrudnieni w Szkole nauczyciele, którzy
są zobowiązani do uczestniczenia we wszystkich jej posiedzeniach oraz w zespołach
zadaniowych i przedmiotowych; w zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział
z głosem doradczym również osoby zapraszane przez jej przewodniczącego na wniosek
lub za zgodą Rady Pedagogicznej.2


2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły,
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) uchylony3
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły,
5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego
nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy Szkoły.
3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,
2) projekt planu finansowego Szkoły,
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) wnioski Dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych
w Szkole,
5) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych,
6) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia,
7) zaproponowany przez nauczyciela program nauczania,
8) dopuszczenie do użytku w Szkole zaproponowanego przez nauczycieli programu
nauczania, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,
9) zamiar powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata
albo gdy do konkursu nikt się nie zgłosił,
10) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora,
11) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć,
12) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.
4. Rada Pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej
kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.
5. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szkoły, uchwala Statut oraz jego zmiany.
6. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę
o odwołanie z funkcji dyrektora oraz z innej funkcji kierowniczej w Szkole.
7. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem;
zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 

8. Osoby uczestniczące w zebraniach Rady Pedagogicznej są zobowiązane do zachowania
tajemnicy służbowej, szczególnie do nieujawniania spraw które mogą naruszać dobro
osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
9. Uchwały RP są podejmowane większością głosów w obecności połowy jej członków.
10. Uchwały RP podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje
kierownicze w Szkole lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie
stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym.
§ 12a4

1. Jeżeli RP nie podejmie uchwały o której mowa w §12 ust, 2 p. 2, o wynikach klasyfikacji
i promocji decyduje Dyrektor Szkoły.
2. W przypadku, gdy Dyrektor Szkoły nie podejmie rozstrzygnięć, o których mowa
w ust. 1, o wynikach klasyfikacji i promocji rozstrzyga nauczyciel wyznaczony przez organ
prowadzący Szkołę.
3. W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zadania
i kompetencje, o których mowa w ust. 2, wykonuje odpowiednio burmistrz, zarząd powiatu,
zarząd województwa.
4. Dokumentację dotyczącą klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia przez nich Szkoły
w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, podpisuje odpowiednio Dyrektor Szkoły
lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.

3.3. Samorząd Uczniowski

§ 13
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
2. Organem SU jest Rada SU – zasady wybierania i działania Rady SU określa regulamin
uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym, regulamin ten
nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
3. SU może przedstawiać wnioski wszystkim organom Szkoły.
4. Na wniosek Dyrektora Szkoły SU wyraża opinię o pracy nauczyciela.
5. SU może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie
we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących praw
uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

 

3) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej o nazwie Złamana stalówka,
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu
z Dyrektorem,
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu i szkolnej rady wolontariatu,
6. SU w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły podejmuje działania z zakresu wolontariatu.
7. SU ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest koordynacja
działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły
uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych; szczegółowe zasady działania
wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań) w Szkole określa regulamin
wolontariatu, który stanowi odrębny dokument.

3.4 Rada Rodziców

§ 14

2. W Szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów, w skład której
wchodzi jeden przedstawiciel każdej rady oddziałowej wybrany w tajnych wyborach
przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału:
1) w wyborach do Rady Rodziców jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic,
2) wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.5
2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.
3. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, a także
do organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny
z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.
4. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z RP programu wychowawczo-profilaktycznego,
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia
lub oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych Szkoły,
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły,
4) opiniowanie zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych
zaproponowanych przez nauczycieli Dyrektorowi – przed dopuszczeniem ich do użytku
w Szkole,

5) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.
5. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Rodziców może gromadzić
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł; zasady wydatkowania
funduszy RR określa regulamin, o którym mowa w ust. 2.
6. RR prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.5 Współpraca organów Szkoły

§ 15

Organy Szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania Dyrektora, tworzenia dobrego
klimatu w Szkole, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad
funkcjonowania Szkoły.

§ 16

1. Organy Szkoły pracują na rzecz Szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania w swoje
kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających
ze Statutu i planów pracy Szkoły.
2. Organy Szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci
się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych
od podjęcia decyzji.
3. Działające w Szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach
swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności, dbają jednak
o bieżące informowanie innych organów Szkoły o planowanych lub podejmowanych
decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez Dyrektora Szkoły.
4. Konflikty i spory wynikające pomiędzy organami Szkoły rozstrzyga Dyrektor Szkoły,
po wysłuchaniu zainteresowanych stron.

ROZDZIAŁ 4
Organizacja Szkoły
§ 17

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy
w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów
określonych planem nauczania.
2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 25.
§ 18

1. Dyrektor za zgodą rodziców organizuje zajęcia rewalidacyjne, których celem jest wspomaganie
rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.

 

2. Zajęcia uwzględnione są w arkuszu organizacyjnym pracy Szkoły na dany rok szkolny.

§ 19

1. W klasach IV–VIII podział na grupy jest obowiązkowy zgodnie z przepisami ministra
właściwego ds. oświaty i wychowania.
2. W przypadku oddziałów liczących mniej uczniów niż wskazano w ust. 1 podziału
na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

§ 20

1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone:
1) w systemie kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,
2) w systemie klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym.
2. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny
tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym
ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
4. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje
nauczyciel prowadzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia
edukacyjne należy zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami.
5. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział
czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.

§ 21

1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe,
stosownie do posiadanych środków finansowych.
2. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych
poza systemem klasowo-lekcyjnym.
3. Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają
przepisy ministra właściwego ds. oświaty i wychowania.
§ 22

1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
nauczycielowi spośród uczących w danym oddziale – wychowawcy klasy.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę,
aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu
edukacyjnego.
3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego
lub w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego.

 

4. Wychowawca dostosowuje formy spełniania zadań do wieku uczniów, ich potrzeb
oraz warunków środowiskowych Szkoły.
§ 23

1.Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych
oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra właściwego ds. oświaty
i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora.
3. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji Szkoły
Dyrektor Szkoły ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, uwzględniając zasady
ochrony zdrowia i higieny pracy.
4. Szkoła używa systemu Uonet+ VULCAN jako elektronicznego dziennika
dokumentującego zajęcia szkolne.6

§ 24

1. Religia i etyka jako szkolne przedmioty nieobowiązkowe są prowadzone dla uczniów,
których rodzice wyrażają takie życzenie.
2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane
w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.
3. Lekcje religii/etyki organizowane są dla uczniów w jednym oddziale, uczniowie
niekorzystający z zajęć objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.
4. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów,
ustala z Dyrektorem Szkoły termin i miejsce planowanego spotkania 7 dni wcześniej.
5. Oceny z religii i etyki umieszczane są na świadectwie szkolnym, zostają wliczane
do średniej ocen, lecz nie mają wpływu na promocję do następnej klasy.
6. Dla uczniów uczęszczających na lekcje religii organizowane są w uzgodnieniu z proboszczem
rekolekcje wielkopostne, pieczę nad uczniami w tym czasie sprawują nauczyciele religii.
7. Za treści nauczania religii określonego wyznania odpowiadają właściwe władze
zwierzchnie kościoła lub związku wyznaniowego.
§ 24a

1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne: Wychowanie
do życia w rodzinie.
2. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach Wychowania do życia w rodzinie, jeżeli jego rodzice
po zapoznaniu się z programem nauczania.(we wrześniu) zgłoszą Dyrektorowi Szkoły  RP z 19. 11. 2019 r.
§ 24a oraz §24 b – RP z dnia 19. 11. 2019 r.
rezygnację z udziału w formie pisemnej,
3.Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach
Wychowania do życia w rodzinie, mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej.
4. Zajęcia Wychowania do życia w rodzinie nie podlegają ocenie i nie mają wpływu
na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie Szkoły przez ucznia.

§ 24b
1. W Szkole prowadzone są zajęcia z doradztwa zawodowego
2. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego określa zasady:
1) udzielania indywidualnych porad w zakresie wyboru dalszej drogi rozwoju uczniom
i ich rodzicom,
2) prowadzenia grupowych zajęć aktywizujących i przygotowujących uczniów
do świadomego planowania kariery,
3) koordynowania działań informacyjno-doradczych Szkoły,
4) wspierania rodziców i nauczycieli w działaniach związanych z doradztwem zawodowym,
5) współpracy z instytucjami wspierającymi.
a) i b) uchylone

3. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu
wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, prowadzi
je – z wykorzystaniem aktywnych metod pracy – nauczyciel doradztwa zawodowego,
a w porozumieniu z nim wychowawcy klas (w ramach godzin wychowawczych) oraz pedagog.
4. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzone są w ramach:
1) zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w wymiarze 10 godzin w roku w klasach VII i VIII,
2) godzin do dyspozycji wychowawcy klasy,
3) spotkań z rodzicami,
4) indywidualnych porad i konsultacji z doradcą zawodowym,
5) udziału w spotkaniach i targach edukacyjnych,
6) udziału w spotkaniach z przedstawicielami instytucji wspierających wewnątrzszkolny
system doradztwa zawodowego.

§ 25

1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki
pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między Dyrektorem Szkoły
a szkołą wyższą lub (za zgodą Dyrektora) poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.
2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 26

1. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów
oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców; służy realizacji programu
nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy
w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz w pełnieniu podstawowych funkcji
Szkoły: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczej i kulturalno-rekreacyjnej.
2. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:
1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości
o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów,
2) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania,
porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł jako przygotowanie
do zajęć z różnych przedmiotów.
3. Biblioteka prowadzi szkolne centrum multimedialne.
4. Do zadań biblioteki należy:
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów (książek, czasopism, kaset, płyt oraz innych
nośników cyfrowych itp.),
2) prowadzenie dokładnej ewidencji zbiorów,
3) udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw:
a) ułatwiających opanowanie wiadomości i umiejętności szkolnych,
b) doskonalących kształcenie osobowości, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
c) wzbogacających znajomość języka ojczystego,
d) kształtujących wrażliwość na prawdę i piękno oraz inne wartości zawarte
w treści książek,
4) organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych,
5) umożliwianie dostępu do zbiorów uczniom, rodzicom i nauczycielom w stałych dniach
i godzinach w czasie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
5. Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje:
1) z uczniami poprzez:
a) zakup lub sprowadzanie szczególnie poszukiwanych książek,
b) tworzenie aktywu bibliotecznego,
c) informowanie o aktywności czytelniczej,
d) udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze
literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych,
e) umożliwienie korzystania z internetu, encyklopedii i programów multimedialnych;

2) z nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły poprzez:
a) sprowadzanie literatury pedagogicznej, literatury przedmiotu, poradników
metodycznych i czasopism pedagogicznych,
b) organizowanie wystawek tematycznych,
c) informowanie o nowych nabytkach biblioteki,
d) przeprowadzanie lekcji bibliotecznych,
e) udostępnianie czasopism pedagogicznych i zbiorów gromadzonych w bibliotece,
f) działania mające na celu poprawę czytelnictwa,
g) umożliwienie korzystania z internetu, encyklopedii, programów multimedialnych;
3) z rodzicami poprzez:
a) udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece,
b) umożliwienie korzystania z internetu, encyklopedii i programów multimedialnych,
c) działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci,
d) udostępnianie Statutu Szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz
innych dokumentów prawa szkolnego,
4) z innymi bibliotekami poprzez:
a) lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej,
b) udział w konkursach poetyckich, plastycznych, wystawach itp.,
c) wypożyczanie międzybiblioteczne zbiorów specjalnych.

§ 27

1. W Szkole działa świetlica dla uczniów.
2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać dłużej w Szkole ze względu
na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu lub inne okoliczności wymagające
zapewnienia uczniowi opieki:
1) w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci osób samotnie wychowujących,
2) w drugiej kolejności – obydwojga pracujących rodziców,
3) pozostałe dzieci – w miarę wolnych miejsc.
3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych
przez rodziców w terminie określonym przez Dyrektora Szkoły.
4. Czas pracy świetlicy określa Dyrektor Szkoły.
5. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności Szkoły.
6. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych zgodnie z Rocznym planem pracy
świetlicy i Harmonogramem zajęć dnia.
7. Liczba dzieci w grupie nie przekracza 25 uczniów; każda grupa ma przydzielonego
wychowawcę.

8. Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład Rady Pedagogicznej i składają
sprawozdania ze swojej działalności.
9. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie
pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz z pedagogiem szkolnym,
otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.
10. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy
znajdują się w Regulaminie świetlicy, który jest odrębnym dokumentem.

§ 28

1. Szkoła prowadzi dożywianie w formie obiadów dwudaniowych dla dzieci tego potrzebujących.
2. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej za odpłatnością, którą ustala Dyrektor
w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę.
3. Obiady dla uczniów są wydawane w czasie obiadowych przerw międzylekcyjnych
w godzinach: 11.30-11.50 oraz 13.30-13.50.
4. Opiekę nad uczniami spożywającymi obiad sprawują nauczyciele lub inni pracownicy
Szkoły pełniący dyżur w stołówce według regulaminu dyżurów.

§ 29

Do realizacji celów statutowych Szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia:
1) 25 sal lekcyjnych,
2) biblioteki,
3) świetlice,
4) pracownie komputerowe,
5) aule,
6) gabinety pedagoga,
7) gabinety pielęgniarki,
8) stołówkę szkolną,
9) salę sportową.

§ 30

1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest
pomoc i wsparcie Szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej .
2. Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w Szkole organizuje Dyrektor Szkoły.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Szkole jest organizowana podczas bieżącej pracy
na zajęciach, a także w formie:
1) zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
3) zajęć rozwijających uzdolnienia.

4. Za zgodą organu prowadzącego pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Szkole może być
realizowana w formie klas terapeutycznych i/lub klas integracyjnych.

§ 31

1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Chełmnie oraz innymi
placówkami wspierającymi pracę Szkoły w celu:
1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających
uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole,
2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej
z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
2. Współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Chełmnie koordynują pedagodzy
szkolni.
3. W Szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia,
organizacje harcerskie i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność
wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.
4. Podjęcie działalności w Szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga
uzyskania zgody Dyrektora Szkoły wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej
działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

ROZDZIAŁ 5

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

§ 32

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli i pracowników samorządowych na stanowiskach
niepedagogicznych.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników
niepedagogicznych Szkoły – Ustawa o pracownikach samorządowych oraz Kodeks pracy.
3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy
do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania
pracowników niepedagogicznych Szkoły określają przepisy dotyczące pracowników
samorządowych.

§ 33

1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Szkoły Dyrektor za zgodą organu
prowadzącego Szkołę tworzy stanowisko wicedyrektora lub wicedyrektorów, dla których
opracowuje szczegółowy przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności.
2. W sytuacji, gdy Dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa

wicedyrektora lub wicedyrektorów rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora
zgodnie z upoważnieniem.

§ 34

1. Do zadań wychowawcy klasy należy:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się
oraz przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie,
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów
oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:
1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespoły
uczniowskie,
b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi
i koordynując działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec
tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie
uzdolnionych oraz osób z trudnościami i niepowodzeniami),
d) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
- poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci,
- współdziałania, tzn. udzielania pomocy w działaniach wychowawczych
wobec młodzieży i otrzymywania wsparcia w swoich działaniach,
- włączania rodziców w sprawy życia klasy i Szkoły,
- współpracy z pedagogiem szkolnym, logopedą i innymi specjalistami
świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności (także
zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.
3. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez:
1) opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program
wychowawczo-profilaktyczny Szkoły,
2) zapoznawanie rodziców z programem wychowawczo-profilaktycznym Szkoły, planem
wychowawczym klasy i zasadami oceniania,
3) diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywaną
na początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego,
4) kształtowanie osobowości ucznia,

5) systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką,
6) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
7) wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo,
8) motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z jego
możliwościami i zainteresowaniami,
9) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn
absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego,
10) informowanie pedagoga szkolnego o nieusprawiedliwionych nieobecnościach ucznia,
11) troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału w różnych
formach zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych,
12) dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami,
13) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, czystość
na terenie klasy i Szkoły,
14) wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w Szkole i poza nią, badanie
przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie środków zaradczych
w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem szkolnym
i rodzicami,
15) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych działań
profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,
16) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia
oraz przestrzegania zasad bhp w Szkole i poza nią,
17) informowanie rodziców o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, śródrocznych
i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania,
osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach szkolnych,
problemach wychowawczych,
18) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji określonej
zarządzeniami Dyrektora Szkoły,
19) opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we współpracy z zespołem
wychowawczym – programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, planu
wychowawczego i tematyki godzin wychowawczych dla danego oddziału,
harmonogramu imprez klasowych i szkolnych,
20) współpracę z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów.
4. Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej
i psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od dyrekcji,
pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, zespołów wychowawczych,

doradców metodycznych i instytucji wspomagających Szkołę.
5. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić w wyniku decyzji Dyrektora Szkoły
w następujących przypadkach:
1) na umotywowany wniosek nauczyciela wychowawcy,
2) w wyniku decyzji Dyrektora podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi,
3) Dyrektor podejmuje decyzję w ciągu 3 dni od złożenia wniosku w tej sprawie, zmiana
wychowawcy klasy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.
6. Sprawy sporne dotyczące uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca klasy z udziałem
samorządu klasowego i klasowej Rady Rodziców po zasięgnięciu opinii zainteresowanego
rodzica i/lub pomocy pedagoga szkolnego.
7. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do Dyrektora Szkoły,
którego decyzja jest ostateczna.

§ 35

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma
obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną
i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady solidarności,
demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
2. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu
stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami Szkoły: dydaktyczną, wychowawczą
i opiekuńczą.
3. Do zadań nauczyciela należy:
1) realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły,
2) efektywne realizowanie przyjętego programu nauczania,
3) właściwe organizowanie procesu nauczania z wykorzystaniem metod aktywizujących,
4) ocenianie uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego;
przestrzeganie reguł ustalonych w rozdz. Szczegółowe warunki i sposoby oceniania
wewnątrzszkolnego niniejszego Statutu oraz w Przedmiotowych zasad oceniania (PZO),
5) prowadzenie porad i konsultacji dla uczniów,
6) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych
oraz wszelkiego typu wyjść, wycieczek – przestrzeganie przepisów bhp i zarządzeń
Dyrektora Szkoły w tym zakresie,
7) kontrolowanie obecności uczniów na wszystkich zajęciach,
8) w miarę możliwości zapobieganie niepowodzeniom szkolnym uczniów,
9) indywidualizowanie procesu nauczania,
10) wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju,

11) troszczenie się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek szkoły,
12) przestrzeganie Statutu Szkoły,
13) udzielanie rodzicom rzetelnych informacji o postępach ucznia oraz jego zachowaniu.
4. Nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej w Karcie Nauczyciela.
Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni podlegają odpowiedzialności porządkowej
wynikającej z art. 108 Kodeksu pracy.
§ 36

Do zadań pedagoga (psychologa) należy pomoc wychowawcom klas, a w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień
oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów,
w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo
w życiu Szkoły,
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Szkole w celu rozwiązywania problemów
wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo
ucznia w życiu Szkoły
3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich
do rozpoznanych potrzeb,
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży,
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania
oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych,
7) pomoc rodzicom oraz nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji,
zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych
lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
c) dokonywaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży
objętych kształceniem specjalnym,
9) opracowanie opinii o uczniach na użytek pogłębionej diagnozy w PPP czy dla MOPS
w celu uzyskania pomocy materialnej, konstruowanie narzędzi badawczych,
przygotowywanie scenariuszy zajęć, warsztatów, szkoleń.

§ 37
Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
2) tworzenie w Szkole warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania
informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie
i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
5) udzielanie informacji bibliotecznych,
6) poradnictwo w wyborach czytelniczych,
7) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego,
8) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego,
9) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów,
10) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, np. apeli, konkursów, lekcji
bibliotecznych itp.

§ 37a
Do zadań nauczyciela świetlicy należy:
1) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców,
2) pomoc w nauce i tworzenie uczniom warunków do nauki własnej,
3) organizacja pomocy koleżeńskiej dla uczniów posiadających problemy z nauką,
4) organizacja gier i zabaw ruchowych oraz innych form wychowania fizycznego,
5) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz stwarzanie warunków dla wykazania ich
zamiłowań i uzdolnień,
6) kształtowanie nawyków i potrzeby uczestnictwa w kulturze,
7) upowszechnianie kultury zdrowotnej i kształtowanie nawyków higieny, czystości
oraz dbałości o zachowanie zdrowia,
8) rozwijanie samodzielności uczniów, samorządności i społecznej aktywności.

§ 38

1. W Szkole działają wychowawcze zespoły klasowe składające się z nauczycieli
prowadzących zajęcia dydaktyczne w danym oddziale.
2. Do zadań zespołu wychowawczego klasy należy:
1) ustalanie zestawu programów dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie wg potrzeb,
2) opracowywanie planów, programów, rozkładów nauczania i strategii pracy z uczniami
danego oddziału z uwzględnieniem korelacji treści edukacyjnych,
3) rozpatrywanie spraw wychowawczych oddziału,
4) opracowanie kalendarza imprez do 30 września danego roku szkolnego.
3. Zebrania zespołu wychowawczego zwołuje i prowadzi wychowawca klasy.

§ 39

1. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu.
3. Zadania zespołów nauczycielskich obejmują:
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów
nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych,
2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów badania
wyników nauczania,
3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa
metodycznego i wsparcia dla początkujących nauczycieli,
4) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnieniu ich wyposażenia.

 

ROZDZIAŁ 6

Organizacja i formy współdziałania Szkoły z rodzicami

§ 41

1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a zadaniem Szkoły jest wspomaganie

wychowawczej roli rodziny.

2. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego
i religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami.
3. Rodzice są zobowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły,
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć
szkolnych oraz niezbędnych materiałów i przyborów,
4) realizacji zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach PPP,
5) informowania Dyrektora Szkoły w terminie do 30 września każdego roku o realizacji
rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego poza
granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły a przebywającego
czasowo za granicą),
6) rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny poza Szkołą na podstawie zezwolenia,
o którym mowa w oddzielnych przepisach, są zobowiązani do zapewnienia dziecku
warunków nauki określonych w tym zezwoleniu,
7) założenia konta w e-dzienniku do 30 września każdego roku szkolnego
oraz systematycznego monitorowania frekwencji, postępów edukacyjnych i zachowania.12

§ 42
1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych:
1) na pisemną prośbę rodziców,
2) w przypadku złego samopoczucia lub choroby – po uprzednim powiadomieniu rodziców
i odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę przez nich upoważnioną.
2. W przypadku nieobecności wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu uprawniony
do zwolnienia ucznia jest wicedyrektor lub Dyrektor Szkoły.

§ 43

1. Dla zapewnienia jak najlepszych warunków i wyników kształcenia oraz wychowania
uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej współpracy
rodzice mają prawo do:
1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami,
2) porad pedagoga szkolnego,
3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i jego rodziny,
4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły,
5) zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem stałych spotkań z nauczycielami.
2. Do obowiązków rodziców należy:
1) wspieranie procesu nauczania i wychowania,
2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy,
3) współdziałanie z organami Szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom,
demoralizacji i innym przejawom patologii społecznej.

 

4) w ciągu 3 dni po powrocie do Szkoły usprawiedliwienie nieobecności dziecka:
a) usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców w formie pisemnego
(lub poprzez e-dziennik) bądź złożonego ustnie wychowawcy klasy oświadczenia
o terminie i przyczynie nieobecności dziecka,
b) ostateczną decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności podejmuje wychowawca,
5) ponoszenie odpowiedzialności materialnej za zniszczone przez dziecko mienie Szkoły:
a) rodzice zobowiązani są do naprawienia zniszczonego przez dziecko mienia
lub pokrycia kosztów naprawy albo do zwrotu kosztów zakupu nowego mienia.
3. Rodzice mają prawo działać w strukturach Rady Rodziców w zakresie określonym
przez regulamin Rady Rodziców.
4. Rodzice wraz z uczniami mają prawo występować z wnioskiem do Dyrektora Szkoły
o zmianę wychowawcy klasy.

ROZDZIAŁ 7

Uczniowie – uprawnienia i obowiązki

§ 44

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci z obwodu Szkoły na podstawie zgłoszenia
rodziców.
2. Uczniowie zamieszkali poza obwodem Szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli Szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami.
3. Obowiązek szkolny rozpoczyna się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 rok
życia. Na wniosek rodziców – zgodnie z odrębnymi przepisami – naukę w Szkole może także
rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

§ 45

1. Uczeń zobowiązany jest do noszenia czystego, dostosowanego do pory roku i sytuacji ubioru
w stonowanych barwach z tarczą szkolną na widocznym miejscu (nie może mieć wulgarnych
czy obraźliwych nadruków itp.).

2. W czasie świąt, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych ucznia obowiązuje strój galowy
z tarczą szkolną:
1) dziewczęta – biała bluzka i ciemna spódnica lub spodnie,
2) chłopcy – biała koszula i ciemne spodnie.
3. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy.
4. W budynku szkolnym zabrania się noszenia nakryć głowy oraz ozdób i przedmiotów
zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.

§ 46
1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka.
2. Uczeń ma także prawo do:
1) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami z poszczególnych przedmiotów,
2) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju,
3) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między
wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
4) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości,
5) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez nauczycieli,14
6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej,
7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów
w nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania,
8) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru
biblioteki podczas zajęć szkolnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
11) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia,
12) udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce,
13) do bezpłatnego transportu i opieki przysługującej uczniom niepełnosprawnym w czasie
przewozu do szkoły,
14) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian
i ulepszeń w życiu klasy i Szkoły,
15) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,
16) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo
wyborcze),
17) składania wniosków i opinii za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego
we wszystkich sprawach Szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych
powyżej podstawowych praw uczniów,
18) powiadamiania o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości,
19) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii
(na czas ich trwania nie zadaje się prac domowych).15

§ 47

1. W przypadku naruszenia swoich praw uczeń może złożyć skargę do:
1) wychowawcy klasy,
2) Dyrektora Szkoły.
2. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia
praw ucznia, o których mowa w Konwencji o Prawach Dziecka.
3. Skarga powinna być złożona na piśmie i zawierać uzasadnienie.
4. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.
5. Dyrektor Szkoły rozpatruje skargę w ciągu 7 dni od daty jej złożenia.16

§ 48

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły i stosownych
regulaminach, a w szczególności:
1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,
2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy
nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności,
3) uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, a także w kształceniu na odległość
przybywania na nie punktualnie; w razie spóźnienia w trakcie lekcji uczeń zobowiązany jest wejść
do sali, w której odbywają się zajęcia,
4) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych, to znaczy:
a) zachowywać podczas lekcji należytą uwagę,
b) nie rozmawiać z innymi uczniami o sprawach niezwiązanych z tematem zajęć,
c) zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela,
d) systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych, odrabiać prace polecone
przez nauczyciela do wykonania w domu,
e) uczęszczać na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne,
f) usprawiedliwiać w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach
edukacyjnych:
- uczeń zobowiązany jest przedłożyć usprawiedliwienie w dniu stawienia się
na zajęcia,
5) postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności,
6) dbać o honor i tradycję Szkoły oraz współtworzyć jej autorytet,
7) kulturalnie zachowywać się w Szkole i poza jej terenem,
8) dbać o piękno mowy ojczystej,

9) okazywać szacunek nauczycielom. innym pracownikom Szkoły, innym uczniom
oraz ich rodzicom,
10) przestrzegać zasad współżycia społecznego:
a) okazywać szacunek dorosłym i kolegom,
b) przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności,
c) szanować poglądy i przekonania innych,
d) szanować godność i wolność drugiego człowieka,
e) zachowywać tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych
powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłoby ogółowi, zdrowiu czy życiu,
11) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: nie palić tytoniu
i nie pić alkoholu, nie używać e-papierosów itp., nie używać narkotyków ani innych
środków odurzających,
12) nosić czysty, dostosowany do pory roku i sytuacji ubiór oraz obowiązujący w szkole
strój szkolny,17
13) troszczyć się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz:
a) za zniszczone mienie odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice,
14) niezwłocznie dostarczać pisemne usprawiedliwienie nieobecności w Szkole
sporządzone przez rodziców, informujące o przyczynie nieobecności,
15) nadrabiać zaległości spowodowane nieobecnością w szkole:
a) uzupełniać notatki z lekcji oraz zadania domowe,
b) zaliczyć prace klasowe w terminie uzgodnionym z nauczycielem,
16) nie korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie
Szkoły – poza użyciem za zgodą nauczyciela w procesie dydaktycznym:
a) na terenie Szkoły – podczas zajęć edukacyjnych, opiekuńczych, treningów, przerw
międzylekcyjnych, uroczystości, a także w czasie zajęć pozalekcyjnych i przejścia klas
pomiędzy budynkami Szkoły – obowiązuje zakaz korzystania przez uczniów
z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych,
b) w razie konieczności skontaktowania się z rodzicami uczeń może skorzystać
z telefonu znajdującego się w szkolnym sekretariacie,
c) uchylony18
2. Uczeń kończący naukę w Szkole ma obowiązek rozliczyć się na zasadach określonych
przez Dyrektora.


§ 49
1. Uczeń może otrzymać następujące nagrody:
1) pochwała lub podziękowanie nauczyciela w dzienniku elektronicznym,
2) pochwałę ustną wychowawcy wobec klasy,
3) pochwałą ustną wychowawcy na zebraniu rodziców,
4) pochwałę ustną Dyrektora Szkoły,
5) dyplom uznania,
6) list okolicznościowy,
6) nagrodę ufundowaną przez Radę Rodziców lub Samorząd Uczniowski,
7) złotą tarczę oraz dyplom Primus Inter Pares za średnią ocen uzyskaną na świadectwie
co najmniej 5,00 i wzorowe zachowanie oraz co najmniej 80% punktów z każdego
przedmiotu obowiązkowego na egzaminie ósmoklasisty.
2. Podstawą do wyróżnienia ucznia mogą być:
1) szczególne osiągnięcia w nauce,
2) aktywny udział w życiu klasy lub Szkoły,
3) szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach i konkursach
sportowych,
4) osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt Szkole.
3. Do każdej przyznanej nagrody uczeń ma prawo wnieść zastrzeżenie:
1) pisemnego zastrzeżenie z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie sprawy uczeń składa
do Dyrektora Szkoły w terminie 3 dni od jej przyznania,
2) Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 7 dni,
3) Dyrektor może posiłkować się opinią wybranych organów Szkoły.

§ 50

1. Uczeń może zostać ukarany za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły, w szczególności za:
1) naruszanie godności ludzkiej,
2) naruszanie nietykalności cielesnej,
3) agresję słowną.
2. Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie Rady
Pedagogicznej oraz inni pracownicy Szkoły.
3. Uczeń może ponieść następujące kary:
1) uwaga negatywna nauczyciela w dzienniku elektronicznym,
2) upomnienie ustne wychowawcy klasy,
3) upomnienie pisemne wychowawcy klasy,
3) upomnienie ustne Dyrektora Szkoły,

– 36 –

4) upomnienie pisemne Dyrektora Szkoły i zobowiązanie ucznia do poprawy,
5) nagana Dyrektora Szkoły udzielona w obecności wychowawcy i rodziców ucznia,
6) zawieszenie prawa do udziału w reprezentacji klasy/szkoły przez Dyrektora Szkoły
w imprezach, konkursach i zawodach szkolnych lub pozaszkolnych z własnej inicjatywy
lub na wniosek nauczyciela, RP, RR lub SU.19
§ 51

Uchylony

§ 52

Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie
lub zastosowaniu wobec niego kary.

§ 53

1. Od kary nałożonej przez wychowawcę uczniowi przysługuje prawo wniesienia pisemnego
odwołania wraz z uzasadnieniem do Dyrektora Szkoły, Dyrektor w terminie 7 dni rozpatruje
odwołanie i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu.
2. Od kar nałożonych przez Dyrektora Szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia
uzasadnionego pisemnego wniosku do Dyrektora o ponowne rozpatrzenie sprawy;
Dyrektor Szkoły w terminie 7 dni rozpatruje wniosek i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu,
może przy tym zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej oraz Samorządu Uczniowskiego.

ROZDZIAŁ 8

Szczegółowe warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego uczniów

z uwzględnieniem kształcenia na odległość

§ 53a

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,
a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych na zasadach określonych przez Dyrektora
Szkoły,
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania,

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia,
8) przekazanie uczniom informacji zwrotnej dotyczącej mocnych i słabych stron w celu
ustalenia kierunków dalszej pracy.22
2. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia.
3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
1) wymagań edukacyjnych określonych w Podstawie programowej kształcenia ogólnego
oraz wynikających z realizowanych w Szkole programów nauczania,
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów nauczania
w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia
społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły.
5. Główne cele Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania:
1) określenie poziomu wiedzy i umiejętności z poszczególnych zajęć edukacyjnych,
2) motywowanie uczniów do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
3) pomaganie uczniom w samodzielnym planowaniu pracy, nauki, rozwoju,
4) ujednolicenie zasad i kryteriów oceniania przez poszczególnych nauczycieli.
5) informowanie ucznia i jego rodziców o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych – postępach,
trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
6) kontrolowanie poziomu wiedzy,
7) porównanie osiągnięć ucznia ze standardami,
8) monitorowanie postępów, osiągnięć i potrzeb ucznia,
9) wdrażanie ucznia do samooceny i samodzielności,
10) doskonalenie metod pracy nauczycieli, planowania procesu nauczania i jego ewaluacji.

8.1 Wymagania edukacyjne – ocenianie osiągnięć uczniów, informowanie o postępach

§ 53b

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego
przez siebie programu nauczania,
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych w terminie:
a) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych we wrześniu i w trakcie
zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku
lekcyjnym,
b) rodziców – na pierwszym zebraniu we wrześniu, co dokumentowane jest
odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana
lista obecności,
c) uczniów i ich rodziców – po dokonaniu jakichkolwiek zmian w wymaganiach
edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania odpowiednio
na lekcjach i na najbliższych zebraniach rodziców, dokumentując ten fakt
jak w podpunktach a) i b).
2. Przedmiotowe zasady oceniania (PZO) poszczególnych przedmiotów znajdują się u nauczyciela
danego przedmiotu oraz są udostępnione w wersji elektronicznej.
3. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie
oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej
niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w następujących terminach:
1) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych we wrześniu i w trakcie zajęć
edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,
2) rodziców – na pierwszym zebraniu we wrześniu, co dokumentowane jest
odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista
obecności.
4. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia Szkołę
z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania
wewnątrzszkolnego obowiązującymi w Szkole w wymienionym terminie – z uwagi
na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami
i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w Szkole.
§ 53c
1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.
2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić
ustnie.
3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne otrzymują do wglądu:
1) uczniowie – zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu
ich przez nauczyciela,
2) rodzice – na zebraniach klasowych.
4. Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniów
do zakończenia zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym.
5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest
dodatkowo udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom na terenie Szkoły
w czasie uzgodnionym z wychowawcą lub nauczycielem danych zajęć edukacyjnych.

§ 53d

1. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio
do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w przypadkach
określonych Ustawą o systemie oświaty.
2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych
Ustawą o systemie oświaty.
3. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowy zajęć edukacyjnych
ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność
lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie
edukacyjnym w przypadkach określonych Ustawą o systemie oświaty.

§ 53e

1. Bieżące oceny w klasach I–III, bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć
edukacyjnych oraz oceny końcowe w klasach IV-VIII ustala się w stopniach wg następującej
skali:
1) stopień celujący 6
2) stopień bardzo dobry 5
3) stopień dobry 4
4) stopień dostateczny 3
5) stopień dopuszczający 2
6) stopień niedostateczny 1

– 40 –

2. Przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie dodatkowego oznaczenia:
+ (plus), poza stopniem celującym, lub – (minus), poza stopniem niedostatecznym.
3. Oceny bieżące wpisujemy do dziennika cyfrowo, natomiast śródroczne i roczne w pełnym
brzmieniu.
4. Ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, szczegółowe kryteria oceniania
z zajęć edukacyjnych oraz sposoby sprawdzania osiągnięć znajdują się w Przedmiotowych
zasadach oceniania.
5. W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami
opisowymi.
6. Nauczyciel obowiązany jest systematycznie odnotowywać stopień opanowania wiadomości
i umiejętności edukacyjnych ucznia.
7. Uczniowie oraz rodzice są na bieżąco informowani o postępach dziecka:
1) podczas zebrań z rodzicami wg harmonogramu ustalonego przez Dyrektora
prezentowanego na pierwszym spotkaniu we wrześniu przez wychowawców klas
oraz na dysku Szkoły,
2) podczas spotkań indywidualnych z wychowawcą lub nauczycielem.
8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki i plastyki należy
przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego –
– także aktywność oraz systematyczność ucznia w działaniach podejmowanych przez Szkołę
na rzecz kultury fizycznej.
9. Szczegółowe kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych znajdują się w Przedmiotowych zasadach
oceniania.
10. Przy ocenie prac pisemnych w Szkole stosuje się następującą skalę ocen:

stopień celujący: 98% - 100%,
stopień bardzo dobry: 90% - 97%,
stopień dobry: 75% - 89%,
stopień dostateczny: 50% - 74%,
stopień dopuszczający: 30% - 49%,
stopień niedostateczny: 0% - 29%. 24

11. Nauczyciel informuje uczniów o przewidywanej pisemnej kontroli wiadomości z tygodniowym
wyprzedzeniem – termin ustala z innymi uczącymi poprzez zapis w terminarzu dziennika
elektronicznego by w ciągu dnia nie było więcej niż jedna praca klasowa.

12. W ciągu tygodnia w danej klasie mogą odbyć się trzy prace pisemne (w tym testy, prace

klasowe, sprawdziany).
13. Zmiana terminu pracy klasowej może odbyć się w razie nieobecności nauczyciela, a także
na wniosek rodziców lub prośbę uczniów pod warunkiem, że przy ustaleniu nowego terminu
punkty 12-13 nie będą obowiązywały.
14.Uczeń ma:
1) prawo do jednorazowej poprawy oceny niedostatecznej z pracy pisemnej w terminie
wyznaczonym przez nauczyciela,
2) obowiązek zaliczenia pracy pisemnej, której nie pisał z powodu nieobecności, w terminie
wyznaczonym przez nauczyciela.
15. Sprawdzone i ocenione prace nauczyciel oddaje uczniom w nieprzekraczalnym terminie:
1) kartkówki – do 10 dni roboczych,
2) sprawdziany, dyktanda, testy – do 15 dni roboczych,
3) prace klasowe oraz prace stylistyczne (wypracowania) – do 21 dni roboczych.
16. Przy ustalaniu oceny rocznej nauczyciel uwzględnia ocenę za I okres.
17. W Szkole stosuje się zasady oceniania kształtującego bądź jego elementy.25

8.2 Ocena zachowania w klasach I-III

§ 53f

1. Śródroczne i roczne klasyfikacyjne oceny zachowania w klasach I-III są ocenami opisowymi.
2. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając opinię innych nauczycieli.
3. Wychowawca przy wystawianiu oceny zachowania uwzględnia, także w kształceniu
na odległość, w szczególności:
1) przestrzeganie zasad kultury osobistej przez ucznia:
a) kulturalnie i grzecznie odnosi się do pracowników Szkoły, kolegów i koleżanek,
stosuje zwroty grzecznościowe,
b) nie używa wulgaryzmów,
c) potrafi opanować swoje emocje, takie jak: złość, gniew, agresję,
d) przeciwstawia się przemocy,
e) właściwie reaguje na nieprawidłowe zachowania kolegów i koleżanek, na krzywdę
i przejawy zła,
f) dba o swój wygląd zewnętrzny, czystość i higienę osobistą,
g) przyznaje się do błędów, potrafi przeprosić nauczyciela i kolegów,

 

h) dba o honor i tradycje Szkoły,
i) kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych,
2) przestrzeganie norm społecznych, obyczajowych i funkcjonujących umów
przez ucznia:
a) nie kłamie, nie oszukuje innych,
b) nie przywłaszcza sobie cudzej własności,
c) nie stwarza sytuacji niebezpiecznych,
d) wypełnia prośby i polecenia nauczyciela,
e) przestrzega norm i zasad funkcjonujących w grupie,
f) nie pali papierosów, nie używa i nie rozprowadza żadnych środków psychoaktywnych,
g) przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią,
h) dba o porządek i czystość miejsca pracy i otoczenia,
i) potrafi porozumieć się bez przemocy, pokojowo rozwiązuje problemy,
j) umie w zgodzie współpracować z kolegami w zespole,
k) dotrzymuje ustalonych terminów,
3) stosunek ucznia do obowiązków szkolnych:
a) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne,
b) wszelkie nieobecności i spóźnienia są usprawiedliwione,
c) systematycznie odrabia prace domowe,
d) często wykonuje dodatkowe prace zlecone przez nauczyciela,
e) aktywnie uczestniczy w zajęciach,
f) pracuje systematycznie, wytrwale, zawsze stara się przezwyciężać trudności w nauce,
g) wypełnia obowiązki dyżurnego, wywiązuje się z podjętych zadań,
h) dba o sprzęty i pomoce szkolne,
i) przynosi potrzebne przybory i strój gimnastyczny,
4) zaangażowanie ucznia na rzecz szkoły:
a) bierze udział w konkursach, zawodach,
b) samodzielnie podejmuje różne przedsięwzięcia na rzecz klasy i Szkoły,
c) bierze aktywny udział w życiu klasy i Szkoły.

8.3 Ocena zachowania w klasach IV-VIII
§ 53g

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania w klasach IV-VIII uwzględnia, także
w kształceniu na odległość, w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
3) dbałość o honor i tradycje szkoły,
4) dbałość o piękno mowy ojczystej,
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
7) okazywanie szacunku innym osobom.
2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w klasach IV-VIII ustala się wg
następującej skali:
1) wzorowe wz,
2) bardzo dobre bdb,
3) dobre db,
4) poprawne pop,
5) nieodpowiednie ndp,
6) naganne ng.
3. W ocenianiu zachowania punktem wyjścia jest ocena dobra, którą otrzymuje uczeń awansem
na początku roku szkolnego i II okresu bez względu na to, jaką ocenę uzyskał poprzednio.

1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą
i ponadto z podanych niżej punktów spełnia co najmniej 4:
a) swoją postawą promuje dobre imię Szkoły wobec innych środowisk,
b) podejmuje działania na rzecz społeczności lokalnej,
c) jest inicjatorem życia zbiorowego na terenie Szkoły, czynnie uczestniczy w akademiach,
d) pracuje społecznie w organizacjach młodzieżowych, samorządzie klasowym, kołach
zainteresowań, z własnej inicjatywy pomaga kolegom mającym trudności w nauce
lub może wykazać się innymi formami pomocy, np. wolontariatem,
e) jest laureatem olimpiad, konkursów, zawodów,
f) przygotowuje pomoce naukowe i inne samodzielne prace, pomaga nauczycielowi
w przygotowaniu zajęć edukacyjnych,
g) podejmuje działania ekologiczne na rzecz środowiska lokalnego.

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria na ocenę dobrą
i ponadto nie ma żadnych godzin nieusprawiedliwionych oraz z podanych niżej punktów
spełnia co najmniej 4:
a) godnie reprezentuje Szkołę w środowisku lokalnym, bierze udział w konkursach
i zawodach,

b) bierze udział w organizowaniu imprez klasowych lub szkolnych,
c) wyróżnia się na forum klasy i Szkoły kulturą osobistą oraz dbałością o mienie szkolne,
d) aktywnie uczestniczy w zajęciach edukacyjnych, przezwycięża trudności w nauce,
wytrwale dąży do poszerzania wiedzy i umiejętności, sumiennie wywiązuje się
z powierzonych mu przez nauczycieli prac,
e) okazuje życzliwość i szacunek wszystkim pracownikom Szkoły, rodzicom, osobom
starszym, swoim kolegom,
f) dba o kulturę słowa i dyskusji,
g) szanuje godność własną i innych, reaguje na zło, przejawy wandalizmu i oportunizmu,
h) jego wygląd i strój nie budzą zastrzeżeń.

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) dba o honor i tradycje kraju i Szkoły, zachowując się zgodnie z ogólnie przyjętymi
zasadami, przejawia szacunek do symboli narodowych i szkolnych,
b) sumiennie wywiązuje się z obowiązków ucznia,
c) jest kulturalny i uprzejmy na co dzień, uczciwy i prawdomówny,
d) przestrzega zasad higieny osobistej,
e) przestrzega zasad dotyczących stroju uczniowskiego i wyglądu:
- nie nosi odzieży z napisami i wizerunkami zawierającymi wulgaryzmy,
promującymi zachowania ryzykowne, związane z używkami i przemocą
czy promującymi systemy totalitarne,
- nosi strój zasłaniający stosownie ciało,
- nie nakłada makijażu i nie maluje paznokci,
- nie farbuje włosów,
- nie ma tatuaży,
- nosi kolczyki tylko w uszach,
- w wyznaczone przez Szkołę dni nosi strój galowy.
f) przejawia troskę o mienie szkolne, szanuje cudzą własność,
g) zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa,
h) nie pali papierosów, nie zażywa i nie rozprowadza żadnych środków psychoaktywnych,
i) przestrzega zasad w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni
oraz reaguje na zagrożenia,
j) nie wykazuje zachowań agresywnych, w tym również w środowisku cyfrowym,
k) bierze udział w uroczystościach szkolnych,

 

l) używa telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych zgodnie
z zapisami § 48 Statutu26
,

ł) nie opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 10 godzin lekcyjnych, maksymalnie
ma 5 spóźnień w okresie.

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który narusza wyżej sformułowane warunki oceny
dobrej i spełnia przynajmniej 4 z następujących kryteriów:
a) uczeń wypełnia wszystkie obowiązki w sposób zadowalający, stara się w miarę
możliwości wypełniać powierzone mu zadania,
b) sporadycznie włącza się w organizację życia klasy i Szkoły,
c) nie naraża swoim zachowaniem zdrowia i życia swojego oraz innych,
d) stosuje zwroty grzecznościowe w kontaktach z nauczycielami i kolegami,
e) na lekcjach pracuje niezbyt systematycznie,
f) sporadycznie opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (do 20 godzin w okresie), stara
się nie spóźniać na lekcje (do 10 spóźnień w okresie),
g) jego zachowanie budzi pewne zastrzeżenia, lecz zastosowane środki zaradcze
przynoszą zamierzony efekt wychowawczy.

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nie reaguje na rozmowy ostrzegawcze
i upomnienia, spełnia 4 kryteria wymienione niżej:
a) często, mimo upomnień, utrudnia prowadzenie lekcji,
b) przejawia lekceważący stosunek do nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
c) nie przestrzega zasad dotyczących wyglądu i stroju,
d) używa wulgarnych słów,
e) przejawia cechy typowe dla postawy egoistycznej, samolubnej, łamie zasady
współżycia koleżeńskiego,
f) niewłaściwie zachowuje się podczas imprez szkolnych i klasowych,
g) nie wywiązuje się z powierzonych mu prac,
h) nie przestrzega zasad dotyczących korzystania z telefonu komórkowego i innych
urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły,
i) ucieka z lekcji, wagaruje, notorycznie się spóźnia (opuścił powyżej 20 godz.,
ale nie więcej niż 40 godzin bez usprawiedliwienia w okresie),
j) otrzymał naganę wychowawcy klasy.

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który uporczywie demonstruje lekceważący stosunek
do zasad obowiązujących w szkole:
a) swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych uczniów, nauczycieli,
pracowników Szkoły; jest agresywny w stosunku do innych osób, dokucza słabszym,
prowokuje otoczenie swoim zachowaniem, odgraża się, straszy, wyłudza,
b) nie szanuje cudzej własności, dopuszcza się aktów wandalizmu, niszczy mienie
Szkoły, klasy, kolegów,
c) pali papierosy, pije alkohol, posiada, używa bądź rozprowadza środki
psychoaktywne,
d) nie wykazuje skruchy ani chęci poprawy,
e) popełnia czyny karalne,
f) nagminnie wagaruje (opuścił powyżej 40 godzin bez usprawiedliwienia w danym
okresie),
g) otrzymał naganę Dyrektora Szkoły.

8.4 Klasyfikacja śródroczna i roczna

§ 53h

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen
klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w ostatnim
tygodniu I okresu nauki.27
3. W klasach I–III śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć
edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen
klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym
że w klasach I–III szkoły podstawowej w przypadku:
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych
zajęć,
2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.
5. Na klasyfikację końcową składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w klasie programowo
najwyższej,

 

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się
w klasach programowo niższych w szkole,
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
6. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej Szkoły.

§ 53i

1. Na 2 tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej
wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować rodziców przez wiadomość w dzienniku
elektronicznym o przewidywanych dla ucznia ocenach niedostatecznych.
2. Na 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej
wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować rodziców przez wiadomość w dzienniku
elektronicznym o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych oraz rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania:
3. Jeżeli rodzic w ciągu 2 dni nie zapozna się z oceną przewidywaną, wychowawca
zobowiązany jest do powiadomienia go w formie pisemnej lub innej stosowanej
w ramach kształcenia na odległość.

1) uczeń ma obowiązek dostarczyć rodzicom zawiadomienie o przewidywanych
rocznych ocenach klasyfikacyjnych, a po podpisaniu przez rodzica oddać
wychowawcy; rodzic potwierdza zapoznanie się z zawiadomieniem własnoręcznym
podpisem.
4. Brak potwierdzenia o zapoznaniu się z pisemną informacją zwalnia Szkołę z obowiązku
poinformowania o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w terminie
wskazanym w Statucie – rodzic winien sam dążyć do zapoznania się z informacją
o przewidywanych ocenach.

8.5 Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych

§ 53j

1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela
prowadzącego zajęcia edukacyjne.
2. Ostateczna ocena roczna może być wyższa od oceny przewidywanej (maksimum o jeden
3. Uczeń chcący uzyskać wyższą od przewidywanej oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych powinien:
1) do dnia wystawienia oceny uzyskać pozytywne oceny z wszystkich sprawdzianów i prac
klasowych, a także przeprowadzanych w kształceniu na odległość,

2) dokumentację związaną z powyższą procedurą przechowuje nauczyciel do zakończenia roku
szkolnego.
3) systematycznie uczęszczać na zajęcia, także w kształceniu na odległość.

8.6 Promocja, egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe
§ 53k

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu
nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny.
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności
lub na wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
klasyfikacyjny.
4. Warunki, tryb i formę egzaminu klasyfikacyjnego ustala minister właściwy do spraw oświaty
i wychowania.

§ 53l

1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję
do klasy programowo wyższej.
2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia
w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić
o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy
oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia
po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek
wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna może
postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo
wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje
opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie
nauczania dwóch klas.
4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy
programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał
roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.
5. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klas


§ 53ł

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają,
że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
2. Wymienione zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak
niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych.
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną
z danych zajęć edukacyjnych,
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną.
4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny – ocena
ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny
klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
5. Komisje działają w trybie i na zasadach ustalonych przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania.
6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń
wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego – w tym
przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
§ 53m

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej
otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.
3. Warunki, tryb i formę egzaminu poprawkowego ustala minister właściwy do spraw oświaty
i wychowania.
4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę.
5. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu

 

danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał
egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem,
że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.
§ 53n

1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał
ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne
i przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty.
2. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił wymienionych warunków, powtarza ostatnią
klasę szkoły podstawowej.

8.7 Zasady oceniania pracy zdalnej uczniów29
§53o

1. Nauczyciel udostępnia materiały do pracy zdalnej, wykorzystując aplikacje
Classroom i Google Meet oraz dostępne platformy edukacyjne.
2. Uczeń ma obowiązek wykonać każdą zadaną przez nauczyciela pracę i oddać ją
we wskazanej formie i terminie.
3. W przypadku trudności technicznych (np. słaby zasięg, brak dostępu do komputera
lub internetu) uczeń lub jego rodzic ma obowiązek niezwłocznie poinformować Szkołę
o zaistniałym problemie.
4. Nauczyciel monitoruje systematyczność pracy uczniów, do oceny wybiera zadania,
które uważa za istotne z punktu widzenia programu nauczania – nie ma obowiązku
sprawdzania i oceniania każdej otrzymanej od ucznia pracy.
5. W czasie zdalnego nauczania wszystkie oceny przyjmują wagę 1.
6. Ocena okresowa i roczna wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych z uwzględnieniem
ocen uzyskanych w okresie zdalnego nauczania.
ROZDZIAŁ 9
Postanowienia końcowe
§ 54
1. Szkoła używa pieczęci urzędowych o treści:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Staszica w Chełmnie.
2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne
przepisy.
3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi
przepisami.

 

9.1 Ceremoniał szkolny30

§ 55

1. Szkoła posiada ceremoniał szkolny, który uczy właściwych postaw wyrażających szacunek
dla symboli narodowych i szkolnych.
2. Szkoła w każdym roku szkolnym powinna obchodzi następujące uroczystości:
1) Inauguracja roku szkolnego,
2) Pasowanie uczniów klas pierwszych w Dniu Edukacji Narodowej,
3) Święto Niepodległości,
4) Przedstawienie świąteczne,
5) Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
6) Święto Patrona Szkoły,
7) Dzień Sportu w Dniu Dziecka,
8) Pożegnanie absolwentów – przekazanie pocztu sztandarowego,
9) Zakończenie roku szkolnego.
3. Ustala się Święto Patrona Szkoły na dzień 8 maja.
4. Szkoła posiada sztandar, hymn oraz tarczę szkolną.
5. Szczegółowe zasady noszenia tarczy szkolnej ustalane są przez SU.
6. Sztandarem opiekuje się nauczyciel-opiekun SU, który odpowiada za przygotowanie
pocztu sztandarowego do godnego reprezentowania Szkoły, uczy odpowiednich postaw
i zachowania, dba o przestrzeganie ceremoniału szkolnego.
7. Udział w poczcie sztandarowym jest zaszczytnym wyróżnieniem dla ucznia, do pełnienia
tej funkcji powoływanych jest 3 uczniów o nienagannej opinii.
8. O wyborze uczniów do pocztu sztandarowego powiadamia się rodziców specjalnym listem
okolicznościowym.
9. Sztandar za zgodą Dyrektora Szkoły może brać udział:
1) w najważniejszych uroczystościach szkolnych,
2) w uroczystościach organizowanych przez administrację samorządową i państwową,
3) w uroczystościach religijnych: uroczyste msze święte, uroczystości pogrzebowe,
4) w ważnych wydarzeniach innych szkół i społeczności lokalnej.
10. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego absolwenci będący członkami pocztu
sztandarowego przekazują go pod opiekę swoim następcom.

 

9.2 Ewaluacja Statutu

§ 56

1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian Statutu Szkoły i uchwala jego zmiany
lub uchwala statut.
2. Wniosek o zmianę Statutu może wnieść Dyrektor oraz każdy kolegialny organ Szkoły,
a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.
3. Dyrektor Szkoły w ciągu 7 dni po nowelizacji opracowuje ujednolicony tekst Statutu.
4. Dyrektor po przygotowaniu ujednoliconego tekstu Statutu jest odpowiedzialny za jego
upublicznienie społeczności szkolnej.
5. Niniejszy Statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym w gabinecie Dyrektora,
w bibliotekach szkolnych oraz na stronie internetowej Szkoły.

§ 57

1. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Statut Szkoły Podstawowej nr 2
im. Stanisława Staszica w Chełmnie uchwalony 14 października 2020 r.
2. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2021 r.